മല്ലപ്പള്ളി : പാതിക്കാട് സ്വാശ്രയ കർഷക വിപണി തിങ്കളാഴ്ച പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സജി ഈപ്പൻ അറിയിച്ചു.