പത്തനംതിട്ട : ഇലന്തൂർ ഗവ. നഴ്സിങ്‌ സ്‌കൂളിലെ 2021 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ജനറൽ നഴ്സിങ്‌ ആന്റ് മിഡ് വൈഫറി കോഴ്സിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫോൺ: 0468 2362641.