പന്തളം : ഓണത്തിനുശേഷം വാഴക്കുലയ്ക്കും പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾക്കും വിലയിലുണ്ടായ വലിയ ഇടിവ് കർഷകരെ വിഷമത്തിലാക്കി. പല ഇനങ്ങൾക്കും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ നേരേപകുതിയാണ് വില ലഭിക്കുന്നത്. കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ വാങ്ങാൻപോലും ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. ഇത്രയധികം വിലയിടിവ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. മലയോരമേഖലകളിൽ വില ഇതിലും താഴെയാണ്.

ഏത്തന് 25, ചേനയ്ക്ക് 20

60 രൂപയിൽനിന്ന ഏത്തക്കായുടെ വില മുപ്പതായി, ചേന 40-ൽ നിന്ന് 20 ആയി, ചെറുചേമ്പും കിഴങ്ങും എടുക്കാൻ ആളില്ല. വഴുതനയ്ക്കും പടവലത്തിനും ഇരുപതിൽ താഴെയാണ് വില, പാളയൻതോടൻ കുലയ്ക്ക് 8, 9 രൂപ മാത്രമേയുള്ളൂ. ശബരിമലസീസണിൽ വില കുതിച്ചുകയറുന്ന കദളിക്കുലയ്ക്ക് 40 രൂപമാത്രമേയുള്ളൂ. വിപണിയിൽ കുറവുള്ള പാവയ്ക്കയ്ക്കും പയറിനും മാത്രമാണ് വില താഴാതെ നിൽക്കുന്നത്. വില കുറവായതിനാൽ കാർഷിക മേഖലയായ ചിറ്റാറിൽ നിന്ന് വാഴക്കുലകളും മറ്റും കുളനട, പന്തളം വിപണികളിലേക്ക് എത്തുന്നുമുണ്ട്. മതിയായ വില ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പറമ്പ് പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷിയിറക്കിയ പല കർഷകരും കടക്കെണിയിലാണ്. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കൂലിപോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് കർഷകരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്.

അന്നദാനം കുറഞ്ഞു

ശബരിമല നട തുറന്നെങ്കിലും തിരക്കുകുറവും അന്നദാനം ഇല്ലാത്തതുമെല്ലാം കർഷക വിപണികളെ തളർത്തി. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്നുവന്നിരുന്ന അന്നദാനം ഇത്തവണ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു.

മറുനാട്ടുകാരായ തീർഥാടകരുൾപ്പെടെ ദർശനത്തിനെത്തിയിരുന്നതിനാൽ വാഴപ്പഴത്തിനും മുൻകാലങ്ങളിൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ തീർഥാടകർ കുറഞ്ഞതിനാൽ കച്ചവടം വളരെ കുറവാണ്.