പന്തളം : നഗരസഭയിൽ വാർ റൂമും ഹെല്പ് ഡെസ്‌കും തുടങ്ങുന്നു. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനാൽ രോഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നതിനാണ് വാർ റൂമും അതിന്റെ ഭാഗമായി ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌കും തുടങ്ങുന്നത്.

ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌കിൽ സന്നദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള റിട്ട. ഡോക്ടർമാർ, സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പൊതുജനാരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾ, ആരോഗ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ, സി.ഡി.എസ.് ഭാരവാഹികൾ, സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങൾ, റസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ, സീനിയർ വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർ നഗരസഭാ കാര്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പരുകൾ: 04734252251, 9447205548