പത്തിരിപ്പാല : ഒ.ബി.സി.സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണൂരിൽനടന്ന കാമരാജ് അനുസ്മരണം ഡി.സി.സി.ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എൻ. ഗോകുൽദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി.സി. രവികുമാർ അധ്യക്ഷനായി. പി.സി. അപ്പുകുട്ടൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.