മുതുതല: കൊടുമുണ്ട ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എച്ച്.എസ്.എ. സംസ്‌കൃതം അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. കൂടിക്കാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച 10-ന് സ്കൂളിൽ.