മുതുതല: കൊടുമുണ്ട ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂളിലെ രണ്ട് എൽ.പി.എസ്.എ. തസ്തികയിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. കൂടിക്കാഴ്ച 27-ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക്‌.