തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞതോടെ സമയം പോക്കാൻ വഴിയില്ലാതായി. ചില സിനിമകൾ ടി.വി.യിൽ കണ്ടാലും ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല.

-എം. ഗോപിനാഥ് (കരുവപ്പാറ, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ)