കോപ്പർഖൈർനെ : ന്യൂ ബോംബെ കൾച്ചർ സെന്ററിന്റെ മാറ്റിവെച്ച പൊതുയോഗം ഒക്ടോബർ 31-ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സമാജം ഹാളിൽ ചേരും.