ചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിഡോളർസിങ്കപ്പൂർ ഡോളർകനേഡിയൻ ഡോളർ.62 72.68101.62100.47- 86.24-77.80- 57.55-54.89- 53.81- 192.90- 240.64- 188.63- 19.26-19.65ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർബഹ്‌റൈൻ ദിനാർപൗണ്ട്