പ്രവാസിമലയാളികളും, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പുതിയ മന്ത്രിസഭയെ നോക്കി കാണുന്നത്. പ്രളയവും, നിപ്പയും നേരിട്ട കേരള ജനത കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് പുതിയ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേല്‍ക്കുന്നത്. 

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിന് ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും, ബോധവത്കരണവും നടപടികളും തുടര്‍ന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നല്‍കുക എന്നത് പരമ പ്രധാനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ-ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കൂടുതല്‍ മുതല്‍ മുടക്കി വിജ്ഞാന മേഖല വിപുലപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനും കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും കോവിഡാനന്തര കേരളത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും പുതിയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കഴിയും. പ്രവാസിമലയാളികള്‍ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസി മലയാളികളുടെ വസ്തു കൈമാറ്റവും, പരിപാലനവും, വസ്തു വ്യവഹാരങ്ങളും. മലയാളി സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടന എന്ന നിലയില്‍ ഫോമയ്ക്ക് പ്രവാസിമലയാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും സംബന്ധിച്ചു ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും, നിലപാടുകളും ഉണ്ട്. പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടപടികളും പുതിയ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഫോമാ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഒരു പുതിയ കേരളം കെട്ടിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യക്കും, ലോകത്തിനും ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ പിണറായി വിജയനും, മറ്റു മന്ത്രിമാര്‍ക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഫോമ ആശംസിച്ചു.