കോവിഡിന്റെ മറവില്‍ അനധികൃത നിയമനം;താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാരായ ഇടത് അനുഭാവികള്‍ക്ക് സ്ഥിരനിയമനം


സിജി കടയ്ക്കല്‍, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്