തിരുവനന്തപുരം: പദ്ധതികളുടെ അനുമതിക്കു മുൻപ് പൊതുജനാഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ( ഇ.ഐ.എ.) കരടിൽ 20 ദിവസമായി കുറച്ചത് 30 ദിവസംതന്നെ നിലനിർത്തണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്രയും കുറഞ്ഞസമയം ആദിവാസി മേഖലകളിലും മറ്റ് പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളിലും അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിന് പര്യാപ്തവുമല്ല. ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം അടിച്ചമർത്താനാവില്ലെന്നും സംസ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടത്തരം വിഭാഗത്തിലെ കാറ്റഗറി ബി ഒന്നിൽ അഞ്ച് ഹെക്ടറിൽ കൂടുതൽ നൂറു ഹെക്ടർ വരെ എന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് അനുമതിനൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതായത്, അഞ്ച് ഹെക്ടറിനും നൂറു ഹെക്ടറിനും ഇടയിൽ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ അഞ്ച് ഹെക്ടർ എന്നത് രണ്ട് ഹെക്ടർ എന്നാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇത്തരത്തിൽ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചാൽ രണ്ട് ഹെക്ടറിനുമുകളിൽ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമായി വരും. രണ്ട് ഹെക്ടറിന് താഴെയുള്ള ചെറുകിട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള ആനുകൂല്യം തുടരാനാവും. സംസ്ഥാനത്ത് ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലാണെന്ന ത് പരിഗണിച്ച് വിജ്ഞാപനത്തിലെ സെക്ഷൻ അഞ്ചിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഭേദഗതി വരുത്തണം.

ചെറുകിട പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനു മുൻപ് പരിശോധന നടത്തുന്ന സംവിധാനമായ ജില്ലാ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത നിർണയ സമിതികൾ നിലനിർത്തണമെന്നും സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത നിർണയസമിതികളെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അപേക്ഷകളിൽ ജില്ലാതല സമിതികൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടതോടെയാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷകളിൽ വേഗത്തിൽ തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നതിനും ജില്ലാതല സമിതി ആവശ്യമാണ്.