വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വായനക്കാരുടെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് വാസ്തുശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്‍ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മറുപടി നല്‍കുന്നു.