വീടലങ്കരിക്കാനും മറ്റുമായി കണ്ടമാനം പൈസ മുടക്കാറുള്ളവരാണ് മിക്കവരും. എന്നാൽ ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വെറും പി വി സി പൈപ്പ് കൊണ്ട് വീടിനെ അപ്പാടെ മാറ്റി മറിക്കാം

  • കിടിലന്‍ ഷൂ റാക്ക് നിര്‍മ്മിക്കാം

pvc shoe rack

  • വൈന്‍ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കാം

pvcwine

  • ചുവരില്‍ അലങ്കാരമാക്കാം 

pvc wall art

  • ചെടികള്‍ നടാം 

pvc planters

  • ഫ്ലാവർ വേസ് ആക്കാം

pvc flower vase

  • ബെഡ് ലാമ്പ് നിര്‍മിക്കാം

pvc bed lamp

  • കിടിലന്‍ ഡോര്‍ പാര്‍ട്ടീഷന്‍ നിര്‍മിക്കാം

pvc door partition

  • സാധനങ്ങള്‍ ഇട്ടു വെക്കാനുള്ള പാത്രമാക്കാം 

pvc table organiser

  •  ടൂത്ത് ബ്രുഷും മറ്റും ഇട്ടു വെക്കാം 

pvc tooth brush

  • ഷെല്‍ഫ് ഉണ്ടാക്കാം 

pvc shelf


കടപ്പാട് : ഹോം ബ്ലിസ്സ്