ദിൽ കെ ടുക്ടെ (ദാദ)
 
 
മധുബന്‍ ഖുശ്‌ബു ദേത്താ ഹേ (സാജൻ ബിനാ സുഹാഗൻ)
 
 
മേരി മുന്നി റാണി സോജാ (മസ്ദൂർ സിന്ദാബാദ്)
 
 
ആഗയാ ദീവാന (ആലിബാബ മർജിയാന)
 
 
നീ മധുപകരൂ (മൂടൽമഞ്ഞ് )