ബോളിവുഡ് നടനും, സംവിധായകനും, നിര്‍മാതാവുമായ അമോല്‍ പലേക്കര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത യേശുദാസിന്റെ അഞ്ച് ഗാനങ്ങള്‍

തുജോ മേരെ സുർ മേ (ചിത്ചോർ)
 
 
ജബ് ദീപ് ജലേ  (ചിത്ചോർ)
 
 
ആജ് സെ പഹ്‌ലെ  (ചിത്ചോർ)
 
 
കിസേ ഖബർ (ദോ ലഡ്‌കെ ദോനോം ഖഡ്‌കെ)
 
 
ജാനേമൻ  ജാനേമൻ (ചോട്ടി സി ബാത്)