അയാം നോട്ട് എ വിച്ച് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത്തവണ നല്ല സിനിമകള്‍ കുറവാണെന്ന് തോന്നി.