.എഫ്.എഫ്.കെ വേദിയില്‍ ഒത്തു ചേരുമ്പോഴെല്ലാം അതിന് പാട്ടിന്റെ ഈണവുമുണ്ടാകും. നാലാള്‍ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം താളം പിടിച്ച് ഒരു സംഘം. എപ്പോഴും നാടന്‍ പാട്ടാണ് ഇവരുടെ ഫേവറൈറ്റ്‌