ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയില്‍ സിനിമ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദേശീയഗാനം കേള്‍പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ ഡെലിഗേറ്റ്‌സിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള്‍.