ഹാഗായകരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് എസ്.ജാനകിയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ചില ഗാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ.

താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും

മൗനമേ നിറയും മൗനമേ