ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ ആദ്യഗാനം പാടിയത് എസ്.ജാനകിയും യേസുദാസും ചേർന്നാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം രചിച്ച നൂറിലധികം ഗാനങ്ങൾ ജാനകിയമ്മയുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു.
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ...


ആയിരം വർണ്ണങ്ങൾ വിടരും, ആരാമമാണെൻ ഹൃദയം


യമുനേ യമുനേ യദുകുലരതിദേവനെവിടെ


മൗനം പോലും മധുരം


ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ