ലയാളിയുടെ നെഞ്ച് തുരക്കുന്ന മധുരിതഗാനങ്ങൾ, തലമുറകളിൽ പ്രണയം നിറച്ച ശബ്ദമാധുര്യം. ജാനകിയുടെ പ്രണയഗാനങ്ങളിലൂടെ വി.ആർ.സുധീഷ്.

മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണിക്കൊമ്പിൽ

ഉണരൂ വേഗം നീ സുമറാണീ വന്നൂ നായകൻ

ഒരു കൊച്ചുസ്വപ്‌നത്തിൻ ചിറകുമായവിടുത്തെ