ഹരി വ്യാപാരത്തിനുള്ള ഡീമാറ്റ്, ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈവിവരങ്ങൾ ഉടനെ പുതുക്കിനൽകണം. അല്ലെങ്കിൽ ജൂലായ് 31നുശേഷം ഓഹരി വ്യാപാരം നടത്താനാവില്ല.

മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ ഐഡി, വിലാസം, പാൻ, വരുമാനം എന്നിവയാണ് നൽകേണ്ടത്. വിവരങ്ങൾ പുതുക്കാൻ ഓൺലൈനിൽ സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഓഹരി ബ്രോക്കിങ് ഹൗസുകളും ഡെപ്പോസിറ്ററികളും അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് ഇ-മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

വരുമാനവും പ്രത്യേകം അപ്‌ഡേറ്റ്‌ചെയ്യണം. ഇതിനായി അഞ്ച് സ്ലാബുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

  1. ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ
  2. ഒരു ലക്ഷംമുതൽ അഞ്ചുലക്ഷംവരെ
  3. അഞ്ചുലക്ഷം മുതൽ 10ലക്ഷംവരെ
  4. 10 ലക്ഷം മുതൽ 25 ലക്ഷംവരെ
  5. 25 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ.

ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.