ശുമാങ്ങയിൽനിന്നുള്ള സോഡയും ഇനി വിപണിയിലേക്ക്. 2019 ജനുവരിയോടെ ഇത് വിപണിയിലെത്തും. സോഡയ്ക്കു പുറമെ കശുമാങ്ങയിൽനിന്നുള്ള ജ്യൂസ്, ജാം എന്നീ  മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കും.

ഉത്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. ഇതിനായി അഞ്ചുപേർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെഷീൻ ലഭിക്കുന്നതോടെ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കും. ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവ കോർപ്പറേഷന്റെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴി വിപണനം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 

സീസൺ ആരംഭിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഉത്പാദനവും തുടങ്ങും. കശുമാങ്ങയുടെ ഗുണനിലവാരം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ എസ്. ജയമോഹൻ പറഞ്ഞു.

എല്ലാവർക്കും താങ്ങാവുന്ന വിലയിലാണ് ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പിൽ നിന്നുള്ള സൂപ്പിനും ‘കാഷ്യു വിറ്റ’യ്ക്കും വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. കൂടാതെ, ചോക്ലേറ്റ് പോലുള്ള മറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും അന്വേഷണം വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ  ലഭ്യമാക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്.

വിയറ്റ്‌നാമിൽനിന്ന്‌ കശുവണ്ടി ഇറക്കുന്നതിനാൽ ആഭ്യന്തര കശുവണ്ടി വിലയിൽ കോട്ടം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ കശുവണ്ടിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് ഇത്തരം മുല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ 15 ഉത്പന്നങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

പുതിയ തരം മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെറിയൊരു വരുമാനവുമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ കോർപ്പറേഷന് 30 ഫാക്ടറികളാണുള്ളത്.