മുംബൈ: ഇതാദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം ഐആര്‍ഡിഎ പുറത്തുവിട്ടു.

2019-20വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള തേഡ് പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയമാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിലുള്ള കാറുകളുടെയും മറ്റും പ്രീമിയം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതേ വിഭാഗത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയത്തിന്റെ 15 ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് തുക. 

ഇനിമുതല്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേകം തേഡ് പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാം. നേരത്തെ പൊതു വാഹനങ്ങളുടെ ഗണത്തില്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പ്രീമിയം നിശ്ചയിക്കാറ്. 

ജൂണ്‍ നാലിനാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഐആര്‍ഡിഎ പുറത്തുവിട്ടത്. പുതിയ നിരക്കുകള്‍ ജൂണ്‍ 16 മുതലാണ് നിലവില്‍ വരിക. 

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രീമിയം
സ്വകാര്യ കാറ്
കിലോവാട്ട് കപ്പാസിറ്റി

ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രീമിയം

30 KW താഴെ Rs 1,761
30നും 65 കിലോവാട്ടിനും ഇടയില്‍ Rs 2,738
65 കിലോവാട്ടിന് മുകളില്‍ Rs 6,707
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രീമിയം
3 കിലോവാട്ടിന് താഴെ Rs 410
3നും 7 കിലോവാട്ടിനുമിടയില്‍ Rs 639
7നും 16 കിലോവാട്ടിനുമിടയില്‍ Rs 639
16 കിലോവാട്ടിനുമുകളില്‍ Rs 1,975

Source: IRDAI