മ്പളം, വാടക, ബിസിനസ്-പ്രൊഫഷൻ, മൂലധനനേട്ടം, പലിശ തുടങ്ങിയവയിൽനുന്നുള്ള വരുമാനം വിലയിരുത്തി എങ്ങനെ ആദായനികുതി കണക്കാക്കാം.

income tax