മുംബൈ: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ വായ്പ പലിശ കുറച്ചു. 30 ബേസിസ് പോയന്റാണ് കുറവ് വരുത്തിയത്. ഇതോടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 8.65 ശതമാനമായി കുറയും. 

അടിസ്ഥാന നിരക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വായ്പയെടുത്തവര്‍ക്കാണ് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന നിരക്കുള്ള ബാങ്കായി എസ്ബിഐ.

വിദ്യാഭ്യാസ, ഭവന വായ്പയെടുത്തിട്ടുള്ളവരില്‍ പകുതിയോളം പേര്‍ക്ക് നിരക്ക് കുറച്ചതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. 

മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെന്‍ഡിങ് റേറ്റ് സംവിധാനത്തിലേയ്ക്ക് മാറിയാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും വായ്പ പലിശ കുറവിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. ഇത്പ്രകാരം എല്ലാവര്‍ഷവും അവസാനത്തില്‍ പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കും. 

വ്യത്യസ്തകാലയളവില്‍ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളാണ് വിവിധ ബാങ്കുകള്‍ ഈടാക്കുന്നത്. മൂന്നുവര്‍ഷംവരെയുള്ള വായ്പകളുടെ എസ്ബിഐയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 7.70ശതമാനം മുതല്‍ 8.10 ശതമാനംവരെയാണ്.