ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ ടെംപിൾടൺ എഎംസി പ്രവർത്തനം മരവിപ്പിച്ച ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരിച്ചുലഭിച്ചുതുടങ്ങി. അഞ്ച് ഫണ്ടുകളിലായി 9,122 കോടി രൂപയാണ് വിതരണംചെയ്യുന്നത്. 

അൾട്ര ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടിൽ 5,075 കോടി രൂപയും ലോ ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ടിൽ 1,625 കോടി രൂപയുമാണ് വിതരണംചെയ്തത്. ഡൈനാമിക് ആക്യുറൽ ഫണ്ടിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് 1,025 കോടി രൂപയും ലഭിക്കും. ഷോർട്ട് ടേം ഇൻകം ഫണ്ടിൽ 469 കോടിയും ക്രഡിറ്റ് റിസ്‌ക് ഫണ്ടിൽ 926 കോടി രൂപയുമാണ് വിതരണത്തിനുള്ളത്. 

ആറുഫണ്ടുകളിലായി 17,000 കോടി രൂപയോളം ഇനിയും വിതരണംചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഫണ്ട് കമ്പനിക്ക് നിക്ഷേപം തിരിച്ചുലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാകും ബാക്കിയുള്ളതുകയുടെ വിതരണം. നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപതുക വിതരണംചെയ്യുന്നതിനും ബാക്കിയുള്ളവ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.