നഷ്ടസാധ്യത കുറഞ്ഞ ഫണ്ടുകളാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. ആദ്യമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യം. ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചുവര്‍ഷം മുതല്‍ ഏഴുവര്‍ഷംവരെ കാലാവധി മുന്നില്‍കണ്ടുവേണം എസ്‌ഐപിയായി നിക്ഷേപം നടത്താന്‍.  

Equity: Large cap
Fund Return(%)
1year 3 year 5 year 7 year
Axis Bluechip Fund  45.04 24.98 20.85 15.70
Canara Robeco Bluechip Eqt 48.57 25.53 19.82 15.65
HDFC Index Fund - Sensex Plan 45.27 20.86 17.95 12.80
ICICI Pru Sensex Index Fund 45.04 20.96 - -
Mirae Asset Large Cap 49.81 21.86 18.39 16.22

വന്‍കിട കമ്പനികളിലും അതേസമയം, വളര്‍ച്ചാ സാധ്യതയുള്ള മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികളിലുമാണ് ഈ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്. നേരിയതോതില്‍ റിസ്‌ക് എടുക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യം. മികച്ച നേട്ടസാധ്യതയും ഫണ്ടിലെ നിക്ഷേപം നല്‍കുന്നു. അഞ്ചുമുതല്‍ ഏഴുവര്‍ഷംവരെ കാലാവധി മുന്നില്‍കണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്താം.

Equity: Large cap & Mid cap
Fund Return(%)
1year 3 year 5 year 7 year
Canara Robeco Emerging Equities Fund 59.34 26.41 20.32 19.64
Quant Large and Mid Cap 67.67 24.80 16.95 18.79
Kotak Equity Opportunities Fund 52.90 24.01 17.66 16.20
Mirae Asset Emerging Bluechip 64.99 30.02 22.73 22.63
Edelweiss Large & Mid Cap 60.12 25.69 19.21 15.88

മികച്ച മൂലധനനേട്ടം നിക്ഷേപകന് നല്‍കുകയെന് ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവിധ വിഭാഗം ഓഹരികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നവയാണ് മള്‍ട്ടിക്യാപ് ഫണ്ടുകള്‍. താരതമ്യേന മികച്ച നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അഞ്ചുവര്‍ഷം മുതല്‍ ഏഴുവര്‍ഷംവരെ കാലാവധി മുന്നില്‍കണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്താം.

Equity: Flexi Cap
Fund Return(%)
1year 3 year 5 year 7 year
Axis Focused 25 Fund 52.51 25.04 21.22 18.33
DSP Flexi Cap Fund 59.20 27.01 18.93 15.85
Canara Robeco Flexi Cap 53.42 25.92 20.41 15.39
PGIM India Flexi Cap 71.88 33.68 23.08 -
SBI Focused Equity Fund 65.62 27.88 20.68 18.43

റിസ്‌ക് എടുക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് യോജിച്ച ഫണ്ടുകളാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത്. വളര്‍ന്നുവരുന്ന കമ്പനികള്‍ കണ്ടെത്തി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാല്‍ താരതമ്യേന റിസ്‌ക് കൂടുതലാണ്. അതേസമയം, മികച്ച നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏഴുവര്‍ഷമെങ്കിലും മുന്നില്‍കണ്ട് എസ്‌ഐപിയായി നിക്ഷേപം നടത്താം.

Equity: Mid cap
Fund Return(%)
1year 3 year 5 year 7 year
Axis Midcap Fund 63.85 30.35 23.45 19.14
DSP Midcap Fund 51.13 25.00 17.42 17.72
Invesco India Midcap 67.82 27.11 20.78 18.99
Kotak Emerging Equity Fund 73.38 29.12 19.76 19.83
PGIM India Midcap Opp.   94.73 39.29 23.80 19.66

അതീവ നഷ്ടസാധ്യതയും അതോടൊപ്പം മികച്ച നേട്ടസാധ്യതയുമുള്ള വിഭാഗമാണ് സ്‌മോള്‍ ക്യാപ്. റിസ്‌ക് എടുക്കാന്‍ ശേഷിയില്ലാത്തവര്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ചുരുങ്ങിയത് ഏഴു മുതല്‍ പത്തുവര്‍ഷംവരെയെങ്കിലും എസ്‌ഐപിയായി നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ മികച്ച നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

Equity: Small Cap
Fund Return(%)
1year 3 year 5 year 7 year
Axis Small Cap Fund 77.84 35.11 23.24 20.87
Kotak Small Cap 106.50 38.17 23.48 21.95
Nippon India Small Cap 99.97 29.72 23.21 21.56
SBI Small Cap Fund 77.82 30.74 23.81 24.99

80സി പ്രകാരം നികുതിയിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഇഎല്‍എസ്എസ് ഫണ്ടുകളാണിവ. വര്‍ഷത്തില്‍ 1.50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുവരെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും. മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ ലോക്ക് ഇന്‍ പിരിയഡ് ഉണ്ട്. ദീര്‍ഘകാല ലക്ഷ്യത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന കാറ്റഗറികൂടിയാണിത്.

Equity: ELSS
Fund Return(%)
1year 3 year 5 year 7 year
Mirae Asset Tax Saver 61.09 28.51 23.33 -
Axis Long Term Equity Fund 52.50 24.52 19.85 17.08
DSP Tax Saver Fund 64.31 26.31 18.48 17.01
Invesco India Tax Plan 57.02 24.05 19.28 17.01
Canara Robeco Eqt Tax Saver 58.29 28.18 21.08 16.26

ഡെറ്റിലും ഓഹരിയിലും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടാണിത്. ആദ്യമായി ഓഹരി അധിഷ്ഠിത ഫണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യം. ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചുവര്‍ഷമെങ്കിലും മുന്നില്‍കണ്ടുവേണം നിക്ഷേപം നടത്താന്‍. 

Hybrid: Aggressive Hybrid
Fund Return(%)
1year 3 year 5 year 7 year
Canara Robeco Equity Hybrid Fund 37.69 21.04 16.35 14.64
Mirae Asset Hybrid Equity 41.94 20.42 17.12 -
Kotak Equity Hybrid 47.15 22.97 15.60 14.07
SBI Equity Hybrid Fund 41.54 19.67 15.21 14.29

*ഫണ്ടുകളുടെ ഡയറക്ട് പ്ലാനിലെ ആദായമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. (Updated on Nov 8, 2021)
feedbacks to: antonycdavis@gmail.com