മൊത്തവില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലക്കയറ്റം നവംബറില്‍ 1.55ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. ഒക്ടോബറില്‍ 1.48ശതമാനമായിരുന്നു. 

ഉത്പന്നമേഖലയിലെ ഉയര്‍ന്നവിലമൂലം ഒക്ടോബറില്‍ മൊത്തവില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം എട്ട്മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. 

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നവംബറില്‍ 0.58ശതമാനമായിരുന്നു മൊത്തവില പണപ്പെരുപ്പം. 

WPI inflation rises to 1.55% in November