സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടംതുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന്റെ വിലയിൽ 320 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച 80 രൂപകുറഞ്ഞു. ഇതോടെ വില 34,960 രൂപയിലെത്തി. 4370 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.

ആഗോള വിപണിയിൽ സ്‌പോട് ഗോൾഡ് വില ഔൺസിന് 1,738.53 ഡോളറായി ഉയർന്നു. ഡോളർ ദുർബലമായതാണ് സ്വർണംനേട്ടമാക്കിയത്. 

രാജ്യത്തെ കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയായ എംസിഎക്‌സിൽ ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് വില 10 ഗ്രാമിന് 0.28ശതമാനം വർധിച്ച് 46,737 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളിയുടെ വിലയിലും സമാനമായ വർധനവുണ്ടായി.