സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില പവന് 120 രൂപകൂടി 33,800 രൂപയായി. 4225 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. 33,680 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പവന്റെ വില.

ആഗോള വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 1,735 ഡോളർ നിലവാരത്തിലാണ് സ്വർണവില. യുഎസ് ട്രഷറി ആദായം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ആഗോള തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രകടമാണ്. ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതും ഈയാഴ്ച സ്വർണവിപണിയിൽ പ്രകടമായി. 

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിക്ഷേപകർ കരുതലോടെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. ഉയർന്ന നിലവാരമായ 42,000 രൂപയിൽനിന്ന് 8,200 രൂപതാഴെയാണ് ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന്റെവില.