ന്യൂഡൽഹി: എൽ.ഐ.സി. ഓഫീസുകൾക്ക് ഇനി ശനിയാഴ്ചയും അവധിയായിരിക്കും. നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ടിന്റെ 25-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും എൽ.ഐ.സി.ക്ക് പൊതുഅവധി നൽകുന്നത്.

ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് ധനകാര്യ വകുപ്പ് വ്യാഴാഴ്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.