മുംബൈ: ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് 620 കോടി ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 45,450 കോടി രൂപ) സ്വർണം. രാജ്യത്ത് സ്വർണ ഉപഭോഗം കൂടിയതാണ് ഇറക്കുമതിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

2020 ഏപ്രിലിൽ സ്വർണ ഇറക്കുമതി 28.3 ലക്ഷം ഡോളറിന്റേത് (20.75 കോടി രൂപ) മാത്രമായിരുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗൺ ഇറക്കുമതിയെ ബാധിച്ചതാണ് കാരണം.

അതേസമയം, വെള്ളിയുടെ ഇറക്കുമതി ഏപ്രിലിൽ കുറഞ്ഞു. 1.19 കോടി ഡോളറിന്റെ വെള്ളിയാണ് ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. 2020 ഏപ്രിലിത് 10.37 കോടി ഡോളറിന്റേത് (760 കോടി രൂപ) ആയിരുന്നു.