കൊച്ചി: സിറ്റി ബാങ്ക് പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്തൃ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. റീട്ടെയിൽ ബാങ്കിങ്, ഭവനവായ്പ, വെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ബിസിനസാണ് ഒഴിയുന്നത്.

1902-ൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സിറ്റി ബാങ്കിന് നിലവിൽ 35 ശാഖകളാണുള്ളത്. നാലായിരത്തോളം ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. 12 രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.

Citibank to exit consumer banking business in India