നിയമം അനുവദിക്കുന്നരീതിയിൽ വാഹനത്തിന്റെ നിറമോ രൂപമോ മാറ്റാവുന്നതാണ്. ആദ്യമതിനു വാഹനവകുപ്പിന്റെ അനുമതിതേടണം. ഓൺലൈൻവഴി അപേക്ഷിക്കാം. പിന്നീട് അനുമതിപ്രകാരമുള്ള മാറ്റം വരുത്തി അധികൃതരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. വാഹനത്തിന്റെ ആർ.സി.യിൽ മാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടെ നിയമാനുസൃതമാകും.