കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക്‌ പത്രാധിപർ, കാർഷികരംഗം, മാതൃഭൂമി, കെ.പി. കേശവമേനോൻ റോ‍ഡ്, കോഴിക്കോട്-673001@mpp.co.in