രോഗസ്ഥിരീകരണനിരക്ക് .69

നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെരോഗബാധിതർ ,028

രോഗമുക്തർ ഉറവിടമറിയാതെ പേർക്ക്

ചികിത്സയിൽ ,845പേർ

നിരീക്ഷണത്തിൽ ,927 പേർ

മൊത്തം രോഗംമാറിയവർ ,04,406

ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ മരണം