എച്ച്.പി. 20.63 ലക്ഷം ലിറ്റർ

ഭാരത്‌ പെട്രോളിയം 14.51 ലക്ഷം ലിറ്റർ

ഐ.ഒ.സി. 33.08 ലക്ഷം ലിറ്റർ എച്ച്.പി. 26.04 ലക്ഷം ലിറ്റർ

ഭാരത്‌ പെട്രോളിയം 19.85 ലക്ഷം ലിറ്റർ

ഐ.ഒ.സി. 34.99 ലക്ഷം ലിറ്റർ