നിലമ്പൂർ ഗവ. മാനവേദൻ വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എച്ച്.എസ്.ടി. അറബിക് തസ്തികയിൽ താത്കാലിക. ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം ബുധനാഴ്ച 11-ന്.