വളാഞ്ചേരി : പൈങ്കണ്ണൂർ ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ. എൽ.പി.എസ്.ടി. അഭിമുഖം ബുധനാഴ്ച രണ്ടിന്‌ നടക്കും.