നതിങ്‌മോര്‍,എവര്‍മോര്‍,നെവര്‍മോര്‍...എഡ്ഗര്‍ അലന്‍ പോ എന്ന സാഹിത്യം 


ഒരു വിമര്‍ശകനെന്നതിലുപരി കഥകളുടെ സ്രഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിലാണ് ഞാന്‍ പോ യെ അഭിനന്ദിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ!''

ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: wikimedia.org|wikipedia|commons|9|97|Edgar_Allan

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore-
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
''Tis some visitor,' I muttered, 'tapping at my chamber door-
Only this and nothing more.'

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow;-vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow-sorrow for the lost Lenore-
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore-
Nameless here for evermore.

And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me-filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating
''Tis some visitor entreating entrance at my chamber door-
Some late visitor entreating entrance at my chamber door;-
This it is and nothing more.'

Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
'Sir,' said I, 'or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you'-here I opened wide the door;-
Darkness there and nothing more.

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, 'Lenore?'
This I whispered, and an echo murmured back the word, 'Lenore!'-
Merely this and nothing more.

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
'Surely,' said I, 'surely that is something at my window lattice;
Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore-
Let my heart be still a moment and this mystery explore;-
'Tis the wind and nothing more!'

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore;
Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door-
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door-
Perched, and sat, and nothing more.

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
'Though thy crest be shorn and shaven, thou,' I said, 'art sure no craven,
Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore-
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!'
Quoth the Raven 'Nevermore.'

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning-little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door-
Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,
With such name as 'Nevermore.'

But the Raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing farther then he uttered-not a feather then he fluttered-
Till I scarcely more than muttered 'Other friends have flown before-
On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before.'
Then the bird said 'Nevermore.'

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
'Doubtless,' said I, 'what it utters is its only stock and store
Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore-
Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore
Of 'Never-nevermore'.''

But the Raven still beguiling all my fancy into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore-
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore
Meant in croaking 'Nevermore.'

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
But whose velvet-violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!

Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.
'Wretch,' I cried, 'thy God hath lent thee-by these angels he hath sent thee
Respite-respite and nepenthe from thy memories of Lenore;
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!'
Quoth the Raven 'Nevermore.'

'Prophet!' said I, 'thing of evil!-prophet still, if bird or devil!-
Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted-
On this home by Horror haunted-tell me truly, I implore-
Is there-is there balm in Gilead?-tell me-tell me, I implore!'
Quoth the Raven 'Nevermore.'

'Prophet!' said I, 'thing of evil!-prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us-by that God we both adore-
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore-
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.'
Quoth the Raven 'Nevermore.'

'Be that word our sign of parting, bird or fiend!' I shrieked, upstarting-
'Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken!-quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!'
Quoth the Raven 'Nevermore.'

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted-nevermore!

ലോകോത്തര കവിതകളിലൊന്നായി എക്കാലവും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന 'ദ റേവൺ.' വിവർത്തനമാന്ത്രികതയോട് കിടപിടിക്കുന്ന പദവിന്യാസങ്ങൾ, മറുവാക്കുകളില്ലാതെ ലക്ഷ്യഭാഷ മൂലഭാഷയ്ക്കുമുന്നിൽ കൂപ്പുകൈയോടെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം. അതാണ് എഡിഗർ അലൻ പോ എന്ന വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരന്റെ അക്ഷരമാന്ത്രികത. കാല്പനിക കാലഘട്ടത്തിലെ അതിശക്തനായ കവി, കഥാകൃത്ത്, നിരൂപകൻ, വിമർശകൻ, ഭാഷാപ്രവർത്തകൻ...അലൻ പോ ജീവിക്കുകയാണ്, നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്നാം ചരമവാർഷികദിനത്തിലും!

കുറ്റാന്വേഷണകഥകളിലെ ആധുനികമായ ഇടപെടലുകൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഉദ്വേഗഭരിതമായ വായനാനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് സമ്പന്നമായ 'ദ മർഡറേഴ്സ് ഇൻ ദ റ്യൂ മോഗ്', ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് മേരി റോജറ്റ്, ദ പർലോയ്ന്ഡ് ലെറ്റർ, ദ ഗോൾഡ് ബഗ്, ദൗ ആർട് ദ മാൻ...ഡിറ്റക്ടീവ് കഥകളുടെ പിതാവ് മറ്റാരുമല്ല, അത് പോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല, സാക്ഷാൽ ആർതർ കോനൻ ഡോയൽ തന്നെയാണ്. പോ ആണ് തന്റെ എക്കാലത്തെയും എഴുത്തുമാതൃക എന്ന് ഡോയൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ മാത്രം ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിഭയായിരുന്നു എഡ്ഗർ അലൻ പോ.

ഡിറ്റക്ടീവ് കഥകളോടൊപ്പം തന്ന ഗോഥിക് കഥകളും പോയുടെ ഭാവനയിൽ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു. ദ ഫാൾ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് അഷർ, ദ റ്റെൽ റ്റെയ്ൽ ഹാർട്ട്, ദ ബ്ളാക് ക്യാറ്റ് തുടങ്ങിയ കഥകളിലൂടെ പോ ഉണർത്തിയ ഉദ്വേഗഭരിതമായ വായനാനുഭവം വർണനാതീതമാണ്. പോ തന്റെ നിഗൂഢകഥകളുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തികഞ്ഞ ഒരു മാനസികാപഗ്രഥനവിദഗ്ധനെപ്പോലെ ജാഗരൂകനായിരുന്നു.

ഭാവുകത്വത്തിന്റെ പകർന്നാട്ടങ്ങൾ പോലെ കവിയായ പോ ആകട്ടെ തികച്ചുമൊരു കാല്പനികനും! അമേരിക്കൻ സാഹിത്യം ലോകസാഹിത്യത്തിന്റെ മുഖ്യഘടകമായി മാറിയതിന്റെ രഹസ്യവും അലൻ പോയെപ്പോലുള്ള പ്രതിഭകളുടെ സംഭാവനയാണ്. എ ഡ്രീം, എ ഡ്രീം വിതിൻ എ ഡ്രീം, എലോൺ, ഏൻ എനിഗ്മ, ബ്രൈഡൽ ബല്ലാഡ്, ഡ്രീംലാൻഡ്...പോയുടെ കാവ്യാത്മകതയിൽ വശപ്പെട്ടുപോകാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലതന്നെ.

സാഹിത്യവിമർശനങ്ങളിലും പോ തന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും സ്വാധീനവും തെളിയിച്ചിരുന്നു. പോ എന്ന കഥാകൃത്തിനെയാണോ, പോ എന്ന കവിയെയാണോ, പോ എന്ന അപസർപ്പകകഥാകാരനെയാണോ തനിക്കിഷ്ടമെന്ന ചോദ്യത്തിന് നതാനിയേൽ ഹാത്വേൺ പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട്-''എന്റെ രചനകളിൽ സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പരിഗണനയില്ല, അത് എത്ര കഠിനമാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ എന്നോ ഒരുക്കമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വിമർശകനെന്നതിലുപരി കഥകളുടെ സ്രഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ പോ യെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ!''

എഡ്ഗർ അലൻ പോയെ അനുകരിക്കുന്ന ധാരാളം എഴുത്തുകാർ ഇന്നുമുണ്ട്. ലോകസാഹിത്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം പോ ടെക്നിക്കുകൾ ഗവേഷണവിധേയമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഒരു പ്രതിഭയുടെ നിരവധി അവതാരങ്ങൾ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ലോകസാഹിത്യത്തിൽ തന്റെ ജീവിതകാലയളവായ നാല്പത് വർഷങ്ങൾകൊണ്ട് വിഹരിച്ചത്.

1809-ലാണ് ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു ദുരന്തകുടുംബത്തിൽ എഡ്ഗർ അലൻ പോ ജനിച്ചത്. നാടകഅഭിനേതാക്കളായ ഡേവിഡിന്റെയും എലിസബത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ മകൻ. പോ ജനിച്ച് പിറ്റേ വർഷം തന്നെ അച്ഛൻ കുടംബം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം അമ്മ മരിച്ചു. ജോൺ,ഫ്രാൻസെസ് അലൻ എന്നീ ദമ്പതിമാരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എഡ്ഗർ അലൻ പോ വളർന്നു. അതൊരു ഔദ്യോഗികമായ ദത്തെടുക്കലായിരുന്നില്ല, മറിച്ച പോ യോട് കാണിച്ച ഒരു അനുഭാവം മാത്രമായിരുന്നു. വളരും തോറും പോ തന്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നു, ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ദിശയോ ലക്ഷ്യമോ പാലിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ കൗമാരമവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ വളർത്തുകുടുംബവുമായി അകലേണ്ടി വന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കൊടുക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ഏത് രക്ഷിതാവാണ് സഹിക്കുക! വിർജീനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കഷ്ടി ഒരു വർഷം ബിരുദപഠനം, പിന്നെ പണമില്ലെന്നുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നു. അലൻ കുടുംബവുമായി വീണ്ടും തർക്കത്തിലായി. അപ്പോഴാണ് അമേരിക്കൻ ആർമിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നത്. 'ടാമർലെയ്നും മറ്റും കവിതകളും' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഒരു വ്യാജനാമത്തിൽ പോ തന്റെ പ്രഥമകൃതി അപ്പോഴേക്കും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. വളർത്തമ്മ മരിച്ചതോടെ അലൻ കുടുംബത്തിലെ ഉള്ള പിടിവളളിയും നഷ്ടമായി. പോരാത്തതിന് ഒരു ആർമി ഓഫീസറെന്ന നിലയിൽ വൻപരാജയവുമായി.

തനിക്കാകെയൊരു വഴിയേ മുന്നിലുള്ളൂവെന്നും അത് സാഹിത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നും മറ്റാരേക്കാളും അറിഞ്ഞതും ഉൾക്കൊണ്ടതും എഡിഗർ അലൻ പോ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെയുള്ള കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ സാഹിത്യപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ താല്ക്കാലിക ജോലികളിലൂടെ തള്ളിനീക്കി. തലയ്ക്കു പിടിച്ച എഴുത്തിൽ രാവും പകലും മറന്നു. സാഹിത്യനിരൂപണ രംഗത്ത് തേെന്റതായൊരു ശൈലി കെട്ടിപ്പടുക്കി. അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിലെ കിടയറ്റ പേരായി എഡിഗർ അലൻ പോ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. അമ്മാവന്റെ മകളായ വിർജിനിയ ക്ളെമ്മിനെ വിവാഹം ചെയ്തെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ അവർ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ദ പെൻ എന്ന പേരിൽ സ്വന്തമായൊരു ജേണൽ തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് പോ അന്തരിക്കുന്നത്. പലവിധരോഗങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ആൽക്കഹോളിസം, വിഷാദം, ആത്മഹത്യാപ്രവണത, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി പോയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥയെ ഇനിയൊന്നും ബാധിക്കാനില്ലായിരുന്നു. പോയുടെ വിഖ്യാത കവിതയായ ദ റേവൺ ആവർത്തിച്ചുപറഞ്ഞ ഒരേയൊരു വാക്കുപോലെ- നെവർമോർ- 1849 ഒക്ടോബർ എഴിന് തന്റെ നാല്പതാം വയസ്സിൽ ബാൾട്ടിമോൽ തെരുവിൽ ആ ജീവിതമവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Remembering Edgar Allan Poe on his 171 Death Anniversary

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT
arvind kejriwal, sabu m jacob

1 min

കേരളവും പിടിക്കുമെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍; ട്വന്റി ട്വന്റിയുമായി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു

May 15, 2022


Nikhila Vimal

1 min

കോഴിക്കും മീനിനും ഇല്ലാത്ത ഇളവ് പശുവിന് എന്തിന്? ഞാൻ എന്തും കഴിക്കും- നിഖില വിമൽ

May 14, 2022


ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ,എം.പി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ

1 min

മുതിര്‍ന്ന പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കരുത്; പെണ്‍വിലക്കില്‍ സമസ്തയുടെ വിശദീകരണം

May 14, 2022

More from this section
Most Commented