:കൂടരഞ്ഞി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്-12 കൂടരഞ്ഞി ടൗൺ, 14 താഴെ കൂടരഞ്ഞി.

ഒഴിവാക്കിയവ: നരിക്കുനി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്-ഒന്ന്, വടകര നഗരസഭ-35, കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്-നാല്, 11, 13, ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്-15.