1. അമീൻ അലി, 2. എ. അൻഷിദ്, 3. ഫർഹാൻ മുനീർ, 4. ടി.കെ. മഷ്ഹൂർ, 5. അയിഷ അമൽ, 6. പി. റിയ, 7. ഡി. സാന്ദ്ര, 8. ടി. നെഹ്റിൻ, 9. കെ.പി. ഹഫീഫ നസ്റിൻ, 10. റഷ അബ്ബാസ്, 11. നദ ഫാത്തിമ, 12. നിഹാല, 13. മുയിസ്സതുൽ ഇസ്‌ലാം, 14. കെ. ഹിബ ഷിറിൻ, 15. ഹിബ നസ്റിൻ, 16. ടി.എ. ഹനീന, 17. ആയിഷ റന, 18. ലിൻഷ ഫാത്തിമ, 19. ഷഹസ ഫാത്തിമ