കോഴിക്കോട് : ഞായറാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന ജില്ലാപരമ്പരാഗത ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫെബ്രുവരി 13-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു.