മടപ്പള്ളി : ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പ്ളസ് ടു വിഭാഗത്തിൽ കെമിസ്ട്രി ജൂനിയർ അധ്യാപക നിയമനത്തിന് മൂന്നിന് 10 -ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.