ഭരണങ്ങാനം : കൃഷിഭവനിൽ വേരുപിടിപ്പിച്ച കുരുമുളകുതൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.