ഭരണങ്ങാനം: കോനുകുന്ന്, കൊടിത്തോട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാവിലെ എട്ടുമുതൽ അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും