ഭരണങ്ങാനം: പാട്ടുപാറ, പാറപ്പള്ളി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.